Thêm "CT so Sánh" phụ Tùng qua Xuất hiện > Vật dụng > so Sánh.

Contact
Bạn cần phải thiết lập bản Đồ Google.

Đi vào Quản trị > Bất động Sản 7 lựa Chọn > Google bản Đồ